Submit an Enquiry or Call Us +44 (0) 1482 384660
Image for JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III
Preview with VLeBooks

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III

By: McFarland, David Sawyer

1457195054 / 9781457195051
eBook (Adobe Pdf)
01/07/2015
Available
649 pages
Copy: 100%; print: 100%

<h3>Duet nie do pokonania!</h3><strong>JavaScript</strong> to j?zyk, ktrego pocz?tki si?gaj? lat dziewi??dziesi?tych XX wieku. Po pocz?tkowych problemach, gdy by? masowo blokowany przez u?ytkownikw, obecnie prze?ywa swj najlepszy okres.

Trudno wyobrazi? sobie bez niego nowoczesn? aplikacj? internetow?. Niew?tpliwie du?y wp?yw na wzrost popularno?ci JavaScriptu mia?a biblioteka <strong>jQuery</strong>, ktra usprawni?a korzystanie z tego j?zyka.<br /><br />Ta ksi??ka to wyj?tkowy podr?cznik prezentuj?cy mo?liwo?ci niesamowitego duetu <strong>JavaScript jQuery</strong>.

Si?gnij po ni?, a zagwarantujesz sobie godziny pasjonuj?cej lektury i odkrywania sk?adni j?zyka, typowych konstrukcji oraz najlepszych technik tworzenia programw.

Ponadto dowiesz si?, jak sprawnie manipulowa? obiektami w drzewie <strong>DOM</strong>, reagowa? na zdarzenia oraz wymienia? informacje z serwerem za pomoc? ??da? <strong>AJAX</strong>. Na sam koniec zdob?dziesz bezcenn? wiedz? na temat diagnozowania problemw ze skryptami, korzystania z dokumentacji jQuery oraz przechowywania danych w magazynie lokalnym u?ytkownika.

Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego webdevelopera!Spraw, by Twoje strony ?y?y.

Korzystaj z jQuery, ?eby tworzy? interaktywne elementy reaguj?ce na poczynania u?ytkownikw.<div><ul> <li>Poznaj jQuery UI.

Rozbuduj tworzone interfejsy u?ytkownika stosuj?c grupy kart, okna dialogowe, wid?ety do wyboru daty i tak dalej.</li> <li>Wy?wietlaj ?adne i u?yteczne formularze.

Pobieraj informacje od u?ytkownikw, pomagaj klientom w zakupach i zapewniaj cz?onkom spo?eczno?ci mo?liwo?? dzielenia si? przemy?leniami.</li> <li>Wyjd? poza ramy przegl?darki korzystaj?c z technologii Ajax.

Komunikuj si? z serwerem WWW, by aktualizowa? strony bez ich od?wie?ania.</li> <li>Zastosuj swoje nowe umiej?tno?ci w praktyce.

Krok po kroku twrz nowe aplikacje, korzystaj?c przy tym z jQuery i wid?etw jQuery UI.</li> <li>Poznawaj zaawansowane zagadnienia.

Korzystaj z narz?dzia ThemeRoller by dostosowywa? wygl?d wid?etw; unikaj popularnych b??dw, ktre programi?ci cz?sto pope?niaj?.</li></ul></div><h3>Wykorzystaj w pe?ni mo?liwo?ci wsp?czesnych przegl?darek internetowych!</h3><hr /><br /><strong>David Sawyer McFarland</strong> od ponad 20 lat zajmuje si? tworzeniem stron WWW i zarz?dzaniem tymi stronami. Jest prezesem firmy Sawyer McFarland Media. Wcze?niej pracowa? jako webmaster na Uniwersytecie Stanu Kalifornia oraz w Berkeley Multimedia Research Center.

Jest autorem ksi??ek po?wi?conych Adobe Dreamweaverowi oraz CSS.

BIC:

UMW Web programming

Licence From £15.00
Learn More
Other Formats