Basket: 0 items £0.00
Submit an Enquiry or Call Us +44 (0) 1482 384660
Image for Fo bhruid

Fo bhruid

By: Stevenson, Robert Louis Kennedy, Cam(Illustrated by) Grant, Alan(Edited by) MacDonald, Ian(Translated by)

stars icon
1902407431 / 9781902407432
Paperback
741.5
11/08/2007
Out of print
Graphic novels
26 cm 64 p. : chiefly col. ill.
General (US: Trade)  Learn More
Published in Scotland.

It is 1751, Scotland has suffered a time of uncertainty and rebellion, and young David Balfour is alone and penniless in the world.

He doesn't realise a letter from his dead father is about to launch him on the most frightening, exciting and incredible adventure of his life.

Curious, David sets out to find an uncle he didn't know existed; finds that a fortune is rightfully his; and narrowly escapes being murdered.

Kidnapped, to be sold into slavery, he is then catapulted into a life on the run in the company of the dynamic master-swordsman and fugitive Alan Breck.

Together they make a dramatic and extraordinary journey across Scotland so that David can claim his stolen inheritance.

This is an epic story of adventure, friendship, murder and revenge!

Edinburgh UNESCO City Of Literature Trust chose Kidnapped as their 'One Book - One Edinburgh' reading project, and commissioned Alan Grant to adapt the original book, and Cam Kennedy to illustrate it - both Scots - world famous exponents of their art. Fo Bhruid le Robert Louis Stevenson SgeulDhealbh Riochd an sgeoil le Ailean Grannd, na dealbhan le Cam Ceanadach is a' Ghaidhlig le Iain MacDhomhnaill Gearr-chunntas Sgeuldhealbh ur miorbhaileach landhathte sa Ghaidhlig steidhichte air nobhail shiubhlach ainmeil Robert Louis Stevenson, Kidnapped, air a bharantachadh le Dun Eideann, Baile Litreachais UNESCO, agus air a chruthachadh le dithis luchd-ealain barraichte, Ailean Grannd agus Cam Ceanadach.

Air a chur dhan Ghaidhlig le Iain MacDhomhnaill. hliadhna 1751. Tha riasladh is aramach air a bhith an Alba, agus chan eil aig Daibhidh og Balfur san tsaoghal ach e fhein, 's e gun sgillinn airgid.

Chan eil fhios aigesan gun cuir litir a sgriobh athair nach maireann e air a' chuairt as eagalaiche, as tuasaidiche is as annasaiche air am bi e fad a bheatha.

Bheir an litir Daibhidh air falbh air toir brathairathar nach robh fhios aige a bh' aige; tuigidh e gu bheil oighreachd aige mar dhileab; agus tarraidh e air eiginn o bhith air a mhurt.

Cuirear fo bhruid e, le suil a reic mar thraill thall thairis, agus as deidh sin feumaidh e a bhith fon choill comhla ri fogarrach eile, an sar fhear-claidheimh Ailean Breac Stiubhart. Tha an dithis a' falbh air turas cruaidh cunnartach tarsainn Alba feuch am faigh Daibhidh a choraichean agus a dhileab.

Sgeul sgaiteach a' cur thairis le tachartais, cairdeas, murt agus dioghaltas!

Thagh Urras Baile Litreachais UNESCO Dhun Eideann Kidnapped/Fo Bhruid airson am proiseact leughaidh, 'Aon Leabhar - Aon Dun Eideann', agus bharantaich iad an riochd seo dhen sgeul o Ailean Grannd agus na dealbhan o Cham Ceanadach, dithis Albannach a tha ainmeil mar luchd-ealain air feadh an tsaoghail.

Dh'iarradh air Iain MacDhomhnaill o Chomhairle nan Leabhraichean a chur dhan Ghaidhlig.

BIC:

FX Graphic novels

Title Unavailable: Out of Print